KVKK Metni

https://www.kaplaninsaat.com.trhttps://www.kaplaninsaat.com.tr Kaplan İnşaat Nakliyat Turizm Danışmanlık Enerji San. Ve Tic. Ltd. Şti. Ve https://www.kaplaninsaat.com.tr// (Bundan sonra Kaplanolarak anılacaktır.), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu (“KVKK”) uyarınca hazırladığımız ve Kaplan’ın kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini bilgilerinize sunarız.

 1. Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Kaplan tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

Adres : Bitez Mahallesi Kaklık Caddesi No: 11  48400 Bodrum/Muğla

Telefon : 0252 313 09 81

E-posta : kaplan@kaplaninsaat.com.tr

İnternet sitesi : https://www.kaplaninsaat.com.tr//

Kişisel verilerini işleme amaçlarımız ve aktarımlarımız ile ilgili daha detaylı bilgi almak için internet sitemizde bulunan “gizlilik politikamızı” inceleyebilirsiniz.

 1. Kişisel Verileri İşleme Amacı

Kişisel verileriniz, Kaplan tarafından sağlanan hizmet ve Kaplan’ın ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle Kaplan birimleri ve ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Toplanan kişisel veriler, Kaplan tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için Kaplan tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek müşterilere önerilmesi, Kaplan’ın iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Kaplan’ın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

Kişisel veriler, aşağıdaki ilgili veri sahiplerinden toplanan veri nitelikleri uyarınca tarafımızca aşağıdaki amaçlarla işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır,

 • İnsan kaynakları süreçlerini yürütmek Kurumsal iletişimi sağlamak
 • Kaplan’ın güvenliğini sağlamak
 • İstatistiksel çalışmalar yapabilmek
 • İmzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak
 • Kaplan ile iş ilişkisinde bulunan gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlamak
 • Yasal raporlamalar yapmak
 • Çağrı merkezi süreçlerini yönetmek
 • İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü yerine getirmek
 • Kaplan’ın hukuk işlerinin icrası/takibini yapmak

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar Ve Aktarma Amacı

Tarafınıza ilişkin kişisel veriler, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Kaplan tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Kaplan tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Kaplan tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Kaplan’ın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Kaplan’ın ve Kaplan ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde Kaplan iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle açık muvafakatiniz doğrultusunda paylaşılabilecektir.

 1. Kişisel Veri Toplama Yöntemleri Ve Hukuki Sebepleri

Kişisel veriler; telefon iletişimi, internet sitesi, mobil uygulama ve sosyal mecralardaki bilgi ve talep formları, akıllı telefonlara indirilen aplikasyonlar gibi elektronik ortamlar aracılığıyla yahut fiziki ortamlarda toplanmaktadır. Kişisel veriler, Kaplan tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Kaplan’ın sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Kişisel veriler KVKK’nın 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında yukarıda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebepler;

 1. Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması,
 2. Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması,
 3. Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Kaplan’ın meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması,
 4. Kişisel verilerin Kaplan’ın herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması,
 5. Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi,
 6. Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması.
 7. Kişisel Veri Sahibinin (İlgili Kişinin) Hakları

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve Kaplan’a başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:

KVKK’nın 11.maddesi;

(i)     Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

(ii)    (Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(iii)   Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(iv)   Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(v)    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

(vi)   7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(vii)  (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(viii) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(ix)   Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

şeklindedir.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Kaplan’a iletmeniz durumunda Kaplan talebin niteliğine göre talebi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVKK gereğince, yazılı olarak Kaplan’a iletmeniz gerekmektedir. Bu kapsamda yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi kaplan@kaplaninsaat.com.tr e mail adresine gönderebilirsiniz.

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca Kaplan’ın kişisel verilerinizi doğru ve gerektiğinde güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz. Ayrıca Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verilerin İşlenmesi ile İlgili İzinlerini Nasıl Değerlendireceği Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak verdiğiniz izinler ile ilgili olarak, yine aşağıdaki adresleri kullanarak kişisel veri işleme izinlerinizde değişiklik yapabilirsiniz.

Kaplan İnşaat Nakliyat Turizm Danışmanlık Enerji San. Ve Tic. Ltd. Şti. /https://www.kaplaninsaat.com.tr//

Gizlilik Politikası

https://www.kaplaninsaat.com.trhttps://www.kaplaninsaat.com.tr Kaplan İnşaat Nakliyat Turizm Danışmanlık Enerji San. Ve Tic. Ltd. Şti. Ve https://www.kaplaninsaat.com.tr// (Bundan sonra Kaplanolarak anılacaktır.), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu (“KVKK”) uyarınca hazırladığımız ve Kaplan’ın kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini bilgilerinize sunarız.

 1. Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Kaplan tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

Adres : Bitez Mahallesi Kaklık Caddesi No: 11  48400 Bodrum/Muğla

Telefon : 0252 313 09 81

E-posta : kaplan@kaplaninsaat.com.tr

İnternet sitesi : https://www.kaplaninsaat.com.tr//

Kişisel verilerini işleme amaçlarımız ve aktarımlarımız ile ilgili daha detaylı bilgi almak için internet sitemizde bulunan “gizlilik politikamızı” inceleyebilirsiniz.

 1. Kişisel Verileri İşleme Amacı

Kişisel verileriniz, Kaplan tarafından sağlanan hizmet ve Kaplan’ın ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle Kaplan birimleri ve ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Toplanan kişisel veriler, Kaplan tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için Kaplan tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek müşterilere önerilmesi, Kaplan’ın iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Kaplan’ın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

Kişisel veriler, aşağıdaki ilgili veri sahiplerinden toplanan veri nitelikleri uyarınca tarafımızca aşağıdaki amaçlarla işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır,

 • İnsan kaynakları süreçlerini yürütmek Kurumsal iletişimi sağlamak
 • Kaplan’ın güvenliğini sağlamak
 • İstatistiksel çalışmalar yapabilmek
 • İmzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak
 • Kaplan ile iş ilişkisinde bulunan gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlamak
 • Yasal raporlamalar yapmak
 • Çağrı merkezi süreçlerini yönetmek
 • İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü yerine getirmek
 • Kaplan’ın hukuk işlerinin icrası/takibini yapmak

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar Ve Aktarma Amacı

Tarafınıza ilişkin kişisel veriler, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Kaplan tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Kaplan tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Kaplan tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Kaplan’ın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Kaplan’ın ve Kaplan ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde Kaplan iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle açık muvafakatiniz doğrultusunda paylaşılabilecektir.

 1. Kişisel Veri Toplama Yöntemleri Ve Hukuki Sebepleri

Kişisel veriler; telefon iletişimi, internet sitesi, mobil uygulama ve sosyal mecralardaki bilgi ve talep formları, akıllı telefonlara indirilen aplikasyonlar gibi elektronik ortamlar aracılığıyla yahut fiziki ortamlarda toplanmaktadır. Kişisel veriler, Kaplan tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Kaplan’ın sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Kişisel veriler KVKK’nın 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında yukarıda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebepler;

 1. Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması,
 2. Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması,
 3. Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Kaplan’ın meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması,
 4. Kişisel verilerin Kaplan’ın herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması,
 5. Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi,
 6. Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması.
 7. Kişisel Veri Sahibinin (İlgili Kişinin) Hakları

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve Kaplan’a başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:

KVKK’nın 11.maddesi;

(i)     Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

(ii)    (Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(iii)   Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(iv)   Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(v)    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

(vi)   7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(vii)  (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(viii) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(ix)   Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

şeklindedir.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Kaplan’a iletmeniz durumunda Kaplan talebin niteliğine göre talebi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVKK gereğince, yazılı olarak Kaplan’a iletmeniz gerekmektedir. Bu kapsamda yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi kaplan@kaplaninsaat.com.tr e mail adresine gönderebilirsiniz.

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca Kaplan’ın kişisel verilerinizi doğru ve gerektiğinde güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz. Ayrıca Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verilerin İşlenmesi ile İlgili İzinlerini Nasıl Değerlendireceği Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak verdiğiniz izinler ile ilgili olarak, yine aşağıdaki adresleri kullanarak kişisel veri işleme izinlerinizde değişiklik yapabilirsiniz.

Kaplan İnşaat Nakliyat Turizm Danışmanlık Enerji San. Ve Tic. Ltd. Şti. /https://www.kaplaninsaat.com.tr//

Open chat